Skip to main content

Obecná pozice Šance pro budovy k revizi směrnice o energetické náročnosti budov

| Šance pro budovy | Novinky

prosinci 2021 představila Evropská komise druhou část balíčku klimaticko-energetické legislativy fit-for-55, jehož hlavním cílem je snížení emisí do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 a celková dekarbonizace evropské ekonomiky do roku 2050. Jelikož je sektor budov zodpovědný za přibližně 40 % konečné spotřeby energie a 36 % emisí a předpokládá se, že více než 80 % stávajících budov bude v provozu i v roce 2050, ke kterému jsou stanoveny dekarbonizační závazky, musí svým dílem přispět i samotné budovy. Proto Komise navrhla revizi směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Šance pro budovy (ŠPB) vítá důraz, který Komise klade na sektor budov a jeho dekarbonizaci a pozitivně hodnotí snahy Komise směřovat do této oblasti finanční prostředky. ŠPB taktéž vítá nastavený směr v oblasti nové výstavby „bezemisních budov“ a souhlasí s principem kompenzování spotřeby energie její výrobou z obnovitelných zdrojů, ale zároveň upozorňuje, že nastavení by mělo zůstat na členských státech. ŠPB zároveň věří, že programy podpory motivující vlastníky budov k jejich komplexní renovaci jsou správným nástrojem, jak renovace rozhýbat. ŠPB nicméně zásadně nesouhlasí s navrženým přeškálováním průkazů energetické náročnosti, tlakem na změnu národních metodik výpočtu energetické náročnosti a sjednocením standardu pro novostavby a renovace.

Verze k 4. 2. 2022

Hlavní změny navrhované revize EPBD

  • Více prostoru pro snižování emisí
  • Nové budovy v bezemisním standardu („zero-emission building“)
  • Minimální energetické standardy (MEPS) pro všechny typy budov
  • Definice hluboké renovace
    • znamená renovaci do NZEB standardu do roku 2030 a po roce 2030 do „bezemisního standardu“
  • Celoevropská harmonizace průkazů energetické náročnosti a změny v zatřídění budov
  • Dlouhodobou strategii renovací má nahradit akční plán
  • Databáze průkazů energetické náročnosti budovy (ENEX v českém případě) má být propojena s dalšími národními databázemi o budovách, jako je např. katastr, a má umožnit přístup i finančnímu sektoru
  • Výpočet energetické náročnosti bude moci využít celoevropský faktor pro primární energii z elektřiny

 

Detailní pozici Šance pro budovy k jednotlivým změnám si přečtěte pod uvedenými odkazy.

Obecná pozice Šance pro budovy k EPBD 

Prezentace